اولین کنگره سراسری اعتیاد و رفتارهای پرخطر

عضویت

درگاه اعضاء

اخبار

تماس با ما

درباره کنگره محورهای تخصصی
 • امروز شنبه 8 تیر 1398
 • محورهای تخصصی

  فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
  الف)نوع شناسي سوءمصرف مواد:
  1. مواد صنعتي اعتياد آور (کراک،شيشه...)
  2. سوء مصرف مواد و وسايل ارتباط جمعي
  3. شيوه هاي دسترسي به مواد
  4. سوء مصرف مواد و ويژگي هاي شخصيتي
  5. نقش قوانين ناهماهنگ در افزايش سوء مصرف مواد

  ب)تاثير مواد بر سلامت:
  1. سلامت جسمي و سوء مصرف مواد
  2. سلامت رواني و سو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ء مصرف مواد
  3. سلامت اجتماعي و سوء مصرف مواد
  4. سلامت خانواده و سوء مصرف مواد

  ج)سبب شناسي، پيشگيري_ درمان:
  1. نقش باورهاي مذهبي در پيشگيري از اعتياد
  2. نقش رسانه هاي ارتباط جمعي
  3. نقش نيروهاي انتظامي و نظامي در پيشگيري از سوء مصرف مواد
  4. نقش آموزش وپرورش در پيشگيري از سوء مصرف مواد
  5. نقش مراکز مشاوره در ترک اعتياد
  6. جايگاه و نقش مراکز غير دولتي در ترک اعتياد
  7. نقش زمينه هاي فرهنگي، اقتصادي، واجتماعي
  8. درمانهاي دارويي، روان شناختي و جامعه محور
  9. مداخله در بحران سوء مصرف مواد

  م) رفتارهای پرخطر
  1.  بيماري هاي روانپزشكي و رفتارهاي پرخطر
  2.  باورهاي فرهنگي ، اجتماعي ، مذهبي و رفتارهاي پرخطر
  3.  رفتارهاي پرخطر جنسي
  4.  جنبه هاتي حقوقي رفتارهاي پرخطر
  5.  نقش آموزش در پيشگيري از رفتارهاي پرخطر
  6.  بيماريهاي عفوني و رفتارهاي پرخطر
  7.  اعتياد و رفتارهاي پرخطر
  8.  جنبه هاي اقتصادي ، رفتارهاي پرخطر
  9.  رفتارهای پرخطر و گروه های خاص
  رفتارهی پرخطر و ابعاد فرهنگی، مذهبی، معنوی

  و)آینده اعتیاد
  1.اعتیاد و آسیب های نوپدید
  2.آینده اعتیاد و راه های مقابله با آن
  3.نقشه نوین مبارزه با مواد مخدر
  4.تغییر الگوی مصرف
  5. شناسایی و توانمندسازی گروه های در معرض خطر آینده اعتیاد
  6.نقش آموزش در آینده اعتیاد