برگزارکنندگان

چاپ

معاونت پژوهشی دانشگاه خوارزمی

معاونت فرهنگی واجتماعی دانشگاه خوارزمی

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز

شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان البرز